ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมรับชมการถ่ายทอดผ่าน Web Conference เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17/07/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (11/07/2557)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางสุชาดา อิษฎากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมปลูกต้นไม้และร่วมพิธีเปิดโครงการ "สหกรณ์ไทย ร่วมใจ ปลูกป่า รักษ์ต้นน้ำ” (04/07/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนางสาวปิยะดา เงินฉลาด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 (26/06/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีครัวเรือน ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน วิเคราะห์ ศักยภาพ อกม.ตามผลการคัดกรองและอบรมพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer (26/06/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
 

  แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557  กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ   ร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

                         อ่านทั้งหมด

  เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ   รายงานประจำปี 2554
  รายงานประจำปี 2553
  ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ

อ่านทั้งหมด

   Chief Information Officer

  ENG_WAY

  สปอต / สารคดี   แบบฟอร์ม    Vdo พิธีเปิดการอบรมและการมอบนโยบาย
  เสียงสัมภาษณ์ อตส.   ไทยฟอนต์
   Logo