ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมด็เจพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 (28/07/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (24/07/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (20/07/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (17/07/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (11/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด