ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2558 (25/02/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด จัดอบรมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด เรื่อง "การใช้โปรแกรมสมชิ (21/02/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2558 (18/02/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ และคณะ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557 และร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (13/02/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด จังหวัดนราธิวาส (11/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด