ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ จำกัด (16/03/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (16/03/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานพัฒนาสินค้าข้าวสู่มาตรฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (15/03/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2558 (06/03/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2558 (25/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด