ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 4" (26/11/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานวันอาหารโลก "World food day” และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน (20/11/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road map 59 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (09/11/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Visio” (07/11/2558)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการ การใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 (03/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (14/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (13/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
อ่านทั้งหมด