ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (27/10/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา โดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช (23/10/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 (21/10/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดย นางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายปี 2558 ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (17/10/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (09/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (10/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ (09/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (01/07/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (11/06/2557)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยน์ต์ (02/05/2557)
อ่านทั้งหมด