ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

    1     2     3     4  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 และแนวทางการปฏิบัติงานปี 2560 (16/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (12/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 เรื่อง Moving Forward to GG "มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์" (01/09/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2559 (30/08/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (17/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (06/01/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (14/10/2558)
อ่านทั้งหมด     

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 Download แบบฟอร์ม  Q&A
 สภาวิชาชีพบัญชี  ศูนย์ปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 ครูบัญชีอาสา  สมุดบัญชี - รับ จ่ายในครัวเรือน
 ดาวโหลด App กระทรวงเกษตรฯ  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  Mail.go.th
 พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  CAD Conference