ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (16/02/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนลียีสุรนารี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (15/02/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 (15/02/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมและให้ความรู้แก่สหกรณ์ ตามโครงการ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (14/02/2560)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการ (10/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (03/10/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (28/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/09/2559)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (06/01/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (19/10/2558)
อ่านทั้งหมด     

 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 Download แบบฟอร์ม  Q&A
 สภาวิชาชีพบัญชี  ศูนย์ปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 ครูบัญชีอาสา  สมุดบัญชี - รับ จ่ายในครัวเรือน
 ดาวโหลด App กระทรวงเกษตรฯ  ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  Mail.go.th
 พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  CAD Conference