ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นกรณีพิเศษเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง(ซ้ำซาก) (04/02/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ในการอบรมหลักสูตร "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ" (27/01/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมประชุมทงไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/01/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมงาน วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (18/01/2559)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหง ในวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตนครราชสีมา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (17/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (06/01/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (19/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (14/10/2558)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (13/10/2558)
อ่านทั้งหมด