ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน

หลักการและเหตุผล

                จากนโยบายขจัดความยากจนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลและพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน .. 2548  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งมาจากการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมกันดำเนินงานในเชิงธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก อันเป็นที่มาของความมั่งคงทางฐานะการเงินให้แก่สมาชิก และส่งผลให้ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเข้มแข็งต่อไป
                    ดังนั้น  การที่จะดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสม  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน  ซึ่งจะประกอบด้วยการบริการวางรูปแบบบัญชี  การสอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงิน  รวมทั้งสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารธุรกิจ  เป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนให้มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ  สามารถบริหารธุรกิจให้เกิดการสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิกและอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล
   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ

ประเภทธุรกิจ

แก้งสนามนาง
1.  กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนองบัวกอง
2.  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านพะไล
 ผลิตเพื่อจำหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ
 ผลิตเห็ดกระด้าง
ขามทะเลสอ
1.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสมบ้านหนองคู
2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำเส้นหมี่บ้านน้ำฉ่า
 ผลิตเพื่อจำหน่ายไบโอดีเซล, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ และเมล็ดพันธ์
 ผลิตเส้นหมี่
ขามสะแกแสง
1.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนสะอาด
2.  กลุ่มข้าวแตนแสงสีทอง
 ตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อ
 ผลิตข้าวแตน,ข้าวเกรียบ
คง
1.  กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง
 ผลิตกล้วยทอด, กล้วยปาปริก้า และให้บริการเงินกู้
 ผลิตเพื่อจำหน่ายพริกแกง และ ขนม
ครบุรี
2.  กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง
 ผลิตเพื่อจำหน่ายกระเป๋าถัก (ทำด้วยเชือก)
 ผลิตผ้าทอ
จักราช
 จำหน่ายพริกป่น, พริกแกง และขนม
 จำหน่ายสิ่งประดิษฐ์ผักตบชวา
เฉลิมพระเกียรติ
1.  กลุ่มไข่เค็มใบเตย
2.  กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ(ปลูกดอกมะลิ)
 ไข่เค็ม
 บริการสินเชื่อ และเงินรับฝาก
ชุมพวง
1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา
2.  กลุ่มคนเกษตร(บ้านหนองข่า)
 ผลิตเพื่อจำหน่ายหมวกถักใบตาล
 ให้บริการสินเชื่อ และ ให้บริการสีข้าว
โชคชัย
1.  กลุ่มขนมหวานบ้านชะอม
2.  กลุ่มดื่มน้ำสะอาดบ้านชะอม
 ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมเปี๊ยะ นางเร็ด ปั้นขลิบ เค้กกล้วยหอม
 ผลิตน้ำดื่มที่สะอาดจำหน่าย
ด่านขุนทด
1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทวาสุขสันต์
2.  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านจั่น
 ผลิตกล้วยปาปิกา กล้วยเบรกแตก กล้วยอบม้วน
 ผลิตเพื่อจำหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ
เทพารักษ์
1.  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
2.  กลุ่มเกษตรกรเทพประทานพรพัฒนา
 ให้บริการเงินกู้
 จำหน่ายปุ๋ยและให้สินเชื่อ
โนนแดง
1.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนใหม่ศรีประทาน
2.  กลุ่มทอเสื่อกกลายไทยบ้านลำพะเนียง
 ผลิตเพื่อจำหน่ายข้าวแตน ขนมดอกจอก
 แปรรูปเสื่อ , (ทำที่นอน,ที่รองจาน,เสื่อปู,ภาชนะ)
โนนไทย
1.  กลุ่มทำเส้นหมี่บ้านวังประชาสามัคคี
2.  กลุ่มข้าวตังข้าวแตนรสไทยบ้านหอกลอง
 ผลิตเพื่อจำหน่ายเส้นหมี่โคราช
 ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมข้าวแตน ข้าวตัง
โนนสูง
2.  กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านมะระ
 ให้บริการนวดสมุนไพร
 จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
บัวลาย
2.  กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านโนนสว่าง
 ผลิตเพื่อจำหน่ายของใช้ ของประดับตกแต่ง,ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงิน
 ให้บริการสินเชื่อเพื่อเลี้ยงวัวแม่พันธ์
บัวใหญ่
1.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านด่านช้าง
2.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
 ให้บริการสินเชื่อ และรับฝากเงิน
 ให้สินเชื่อ
บ้านเหลื่อม
2.  กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านสระสี่เหลี่ยมก้าวหน้า
 ให้บริการสินเชื่อ และรับฝากเงิน
 ผลิตเพื่อจำหน่ายเสื่อ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า และสไบ
ประทาย
2.  กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองบัวหมู่ 1
 ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ,ให้บริการสินเชื่อ
 ร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าทั่วไป
ปักธงชัย
2.  กลุ่มหัตกรรมผ้าไหมบ้านดู่
 ขนมข้าวแตน โรตีกรอบ ทองม้วน น้ำพริกเผาเห็ดหอม
 ทอฟ้าไหมและแปรรูป
ปากช่อง
1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายชนวน
2.  กลุ่มโคเนื้อโคขุนตำบลขนงพระ
 ผลิตน้ำผลไม้
 ให้บริการสินเชื่อและรับฝากเงิน
  ผลิตอาหารสัตว์
พระทองคำ
1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำนบพัฒนาใต้
2.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้านทอผ้าด้วยกี่กระตุก
 ผลิตเพื่อจำหน่ายกล้วยอบ,กล้วยกวน,กล้วยทอด
 จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ
พิมาย
1.  กลุ่มจักสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์
     ต.รังกาใหญ่
2.  กลุ่มพัฒนาอาชีพเจริญยิ่ง
 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย , ที่นอนใยสังเคราะห์ , ผ้าห่มใยสังเคราะห์
 
 จำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ทำข้าวเกรียบสมุนไพร และเส้นหมี่
เมืองนครราชสีมา
1.  กลุ่มงานฝีมืออาชีพเอนกประสงค์
2.  กลุ่มพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
 ผลิตเพื่อจำหน่ายของให้ประดับตกแต่ง
 จำหน่ายพรมเช็ดเท้า
เมืองยาง
1.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เมืองยาง
2.  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุด
 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 ทอผ้าไหม
ลำทะเมนชัย
1.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหินแร่
2.  กลุ่มแม่บ้านขนมไทยประยุกต์ 300 อย่าง
 ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย
 แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาหาร
วังน้ำเขียว
1.  กลุ่มโฮมสเตย์บ้านบุไทร
2.  กลุ่มผู้ปลูกพุทรานมสดตำบลวังหมี
 ให้บริการที่พัก
 ให้สินเชื่อ(วัตถุประสงค์ให้สมาชิกลงทุนปลูกพุทรา
สีคิ้ว
1.  กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกุ่ม
2.  กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านโนนสว่าง
3.  กลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังบ้านหนองโอง
4.  กลุ่มสมุนไพรบ้านโนนกุ่ม
 ผลิตและจำหน่ายผ้าไหม ผ้าฝ้าย
 ข้าวแตนน้ำแตงโม
 ผลิตเพื่อจำหน่ายกระเป๋า
 ผลิตเพื่อจำหน่ายสมุนไพร
สีดา
1.  กลุ่มทอผ้าบ้านหญ้าคา
2.  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแก
 ทอผ้า
 ทอผ้า
สูงเนิน
2.  กลุ่มส้มโอปลอดสารพิษบ้านกุดโคลน 
 ให้บริการรับจัดโต๊ะจีน, บุพเฟ่ และอาหารว่างในการประชุม
 ส้มโอปลอดสารพิษ, ซื้อสินค้ามาจำหน่าย
เสิงสาง
1.  กลุ่มคนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง
2.  กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลสุขไพบูลย์
 ปลูกมันสำปะหลัง,ต้นหอม และให้บริการสินเชื่อ
 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ , ให้สินเชื่อ
หนองบุนมาก
1.  กลุ่มข้าวตังหมูหยองวิภารสทิพย์
2.  กลุ่มแปรรูปกล้วยกรอบปาปิก้าบ้านหนองจาน
 ข้าวแตน ข้าวตัง
 แปรรูปกล้วยกรอบปาปิก้า กล้วยฉาบ
หว้ยแถลง
1.  กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยใบตองและแปรรูปบ้านหนองจิก
2.  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม, ผ้าฝ้ายแปรรูปผลผลิตเกษตร
 ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมเทียน ขนมใส่ไส้ ข้ามต้มมัด
 ทอผ้าไหม , ทอผ้าฝ้าย , ตัดเย็บเสื้อผ้า , ประดิษฐ์ดอกไม้
   
    สายตรง อตส.